فرهنگ و هنر،آداب و رسوم،فرهنگ مردم،هنر های سنتی،فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگ،مقایسه فرهنگ ها